Algemene voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden van lein71, gevestigd te Maassluis, Nederland.

Versie geldig vanaf 9 oktober 2020.

 

Artikel 1. Algemeen 

1.1       Onder lein71 wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: de onderneming ingeschreven bij de KvK onder de handelsnaam lein71, met als KvK-nummer 24455314.

1.2       Onder afnemer wordt verstaan: de natuurlijke of rechtspersoon die aan lein71 opdracht heeft gegeven tot levering van artikelen, c.q. een bestelling doet.

1.3       Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen van en overeenkomsten met lein71 voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

1.4       Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing, indien lein71 voor de uitvoering van alle overeenkomsten derden dient in te schakelen.

1.5       Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door lein71 erkend.

1.6       In het geval de Voorwaarden en een Overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de Overeenkomst.

1.7       Indien enig onderdeel van de Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo veel als mogelijk benadert.

 

Artikel 2. Aanbiedingen, totstandkoming overeenkomsten en betaling

2.1       Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door lein71.

2.2       Het bestellen van artikelen geschiedt via het op de site vermelde email-adres, het bestelformulier en/of de webshop. Het doen van een bestelling betekent dat afnemer deze algemene voorwaarden aanvaardt.

2.3       lein71 bevestigt de bestelling (per email) binnen 24 uur, en verzendt tevens een factuur per email.

2.4       Afnemer heeft de mogelijkheid om binnen 24 uur na het doen van een bestelling deze bestelling kosteloos te annuleren.

2.5       Indien afnemer niet binnen 24 uur de bestelling annuleert of de juistheid van de inhoud van de bevestiging van lein71 betwist, ontstaat er een overeenkomst en zijn lein71 en afnemer aan de overeenkomst gebonden.

2.6       Betalingen dienen vooraf aan lein71 te Maassluis te worden gedaan middels een iDEAL-betaling of betaalverzoek ('Tikkie'), o.v.v. het factuurnummer en de volledige naam waaronder de bestelling is gedaan.

2.7       Aanbiedingen van lein71 gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

2.8       lein71 kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

2.9       Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen. 
 

Artikel 3. Prijzen/Prijsverhoging

3.1       Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro's uitgedrukt, inclusief 21% omzetbelasting (btw), exclusief verzendkosten.

3.2       lein71 garandeert dat prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst niet zullen plaatsvinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen.

3.3       Indien de prijsverhoging niet het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen, heeft de consument het recht om de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 

Artikel 4. Aflevering en levertijd

4.1              Indien zaken uit voorraad leverbaar zijn, worden deze direct na ontvangst van de betaling verzonden. Indien artikelen niet uit voorraad leverbaar zijn, dan wordt dit in de bevestiging van bestelling door lein71 aangegeven, lein71 zal dan een verwachte levertijd vermelden.

4.2              Voor het verzenden van bestelde zaken maakt lein71 gebruik van PostNL. De verzendkosten bedragen dan op basis van de op dat moment geldende prijzen, welke bij de afnemer door lein71 in rekening worden gebracht.

4.3              Afnemer heeft ook de mogelijkheid om bestelde artikelen via PostNL te laten verzenden via 'brievenbuspost Nederland'. De verzendkosten voor afnemer zijn dan de op dat moment geldende prijzen. Echter, lein71 kan in dat geval niet aansprakelijk worden gesteld indien het artikel niet aankomt. Het risico ligt in deze volledig bij afnemer.

 

Artikel 5. Ontbinding

5.1       Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan lein71 zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving ervan in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is lein71 bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

5.2       De afnemer heeft het recht om bij geleverde zaken op grond van een bestelling bij lein71 indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig artikel 7:5 BW, binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden de overeenkomst te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan lein71 heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering melding te maken bij lein71. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig (uiterlijk 10 werkdagen na aflevering) zijn terug gestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, bevestigt lein71 na ontvangst en controle van de terugontvangen zaken de ontbinding van de koop per omgaande en draagt zorg dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de complete retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de afnemer kosteloos wordt terugbetaald.

5.3       De bepaling in artikel 5.2 is niet van toepassing op geleverde zaken die op speciaal verzoek van de afnemer zijn geproduceerd.

 

Artikel 6. Garantie

6.1        lein71 is nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

6.2       De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan lein71) deze gebreken onmiddellijk via email te melden aan lein71. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 3 dagen na levering aan lein71 per email worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.3       Indien klachten van de afnemer door lein71 gegrond worden bevonden, zal lein71 naar haar keuze, óf de geleverde zaken kosteloos vervangen, óf met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van lein71 en dus het bedrag van de schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag van de betreffende zaken. Iedere aansprakelijkheid van lein71 voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.4       lein71 is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid.

6.5       Deze garantie geldt niet:

A) zolang de afnemer jegens lein71 in gebreke is,

B) indien de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken,

C) indien de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van lein71 en/of gebruiksaanwijzing op de website zijn behandeld.

 

Artikel 7. Privacy

lein71 respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt door lein71 niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring. 
 

Artikel 8. Intellectuele eigendomsrechten

8.1       Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de door lein71 geleverde zaken of diensten, zoals merkrechten en modelrechten, uitsluitend bij lein71.

8.2       Partijen verbinden zich om voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot elkaars gegevens van vertrouwelijke aard waarvan zij bij de uitvoering van de overeenkomst kennis nemen.

 

Artikel 9. Toepasselijk recht

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van lein71 is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 10. Geschillen

De afnemer kan voor vragen en/of klachten mailen naar lein71 via contact@lein71.nl, of telefonisch op nummer 06 - 33 22 32 77.